Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Рівненської ОДА
Інститут історії України НАН України
Університет гуманістично-природничий імені Яна Длугоша
 в Ченстохові (Республіка Польща)
ГО «Молодіжна організація науковців України»
Рівненський державний гуманітарний університет
Факультет історії, політології та міжнародних відносин

24 листопада 2022 року
відбудеться XІІ Міжнародна наукова конференція
«Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» 

Тематичні напрями конференції: 

1. Проблеми суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку України.

2. Духовна культура України: європейський контекст.

3. Всесвітня історія в сучасних дослідженнях.

4. Історичне краєзнавство.

5. Джерелознавство, історіографія, спеціальні історичні дисципліни та культурологія. 

  Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

Умови участі в конференції:

            Для участі у конференції просимо надіслати до 10 листопада 2022 р. в оргкомітет  на електронну адресу isf_rdgu@ukr.net

  • Заявку на участь у конференції (див. додаток 1);
  • Матеріали доповіді обсягом до 0,5 друк. Аркуші (20 тис. знаків). Матеріали будуть опубліковані у науковому збірнику «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» ( вимоги до публікації див. додаток 2).
  • Рецензію наукового керівника або рекомендацію кафедри (для осіб, які не мають наукового ступеня).

Форма проведення: on line на платформі Google Meet 

Організаційний внесок – 150 грн. (програма конференції, публікація авторського рукопису).

Одноосібні авторські рукописи докторів наук (12 сторінок + анотації) будуть опубліковані безкоштовно. За необхідності отримання друкованого примірника сплачується 150 грн. за примірник та пересилку.

Організаційний внесок надсилати: на рахунок Приват банку: 5168755428997643

Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Пластова, 31, деканат факультету історії, політології та міжнародних відносин (каб.221). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Валерій Шеретюк т. (0362) 633380.Координатори конференції: проф. Любов Галуха – моб. (067)3584445; доц. Наталія Плюта – моб. (063)7937913.  

Оргкомітет конференції

ДОДАТОК 1

Заявка
на участь у XІІМіжнародній науковій конференції
«Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії»

Прізвище, ім’я

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи

 

Посада

 

Тема доповіді

 

Мобільний телефон

 

Ел. адреса

 

Науковий керівник (для здобувачів в/о)

 

 

ДОДАТОК 2

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ

Виклад тексту повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Матеріали, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

Матеріали надсилати в електронному вигляді (редактор MS Word). Назва файлу повинна містити прізвище автора та номер обраної секції.

Параметри оформлення тексту: формат аркуша – А-4 (210х297мм.), верхнє, нижнє, ліве, праве поля – 20 мм., розмір символу (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт «Times New Roman», вирівнювання – по ширині. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi (малюнки потрібно також записати окремим файлом у форматі «jpg»).

У лівому верхньому кутку – індекс УДК.

Нижче заголовок статті (окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру, великі літери).

Наступний рядок по центру – ім’я та прізвище автора, нижче – місце роботи, наступний рядок - електронна адреса, нижче ORCID автора).

 Анотації (ім’я і прізвище автора, назва статті, мета дослідження, застосовані методи, основні одержані висновки, ключові слова) українською (600-800 знаків) та англійською (до 2000 тисяч знаків)мовами.

Посилання у квадратних дужках. Список літератури у кінці статті за алфавітом, а також подається з транслітерацією.

При наборі тексту слід дотримуватися таких загальних норм:

– між словами ставити тільки один пробіл;

– вимкнути «перенос»;

– розрізняти тире (–) та дефіс (-);

–  використовувати парні лапки («»);

– апостроф має виглядати так – ’ ;

– дати подавати через тире без пробілів (1945–1947 рр., ХV–XVIII ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами:   40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1997/98 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік);

– часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44).

Наприкінці тексту подаються відомості про автора (авторів) із зазна­чен­ням імені та прізвища, наукового ступеня і вченого звання; посади, місця роботи (повна назва). Усі відомості наводять у називному відмінку.

Матеріали, які підготовлені з порушенням вказаних вимог та визначених термінів, публікуватися не будуть, а лише будуть включені до програми конференції.

 

Оргкомітет конференції