Наукова діяльність факультету історії, політології та міжнародних відносин

Наукова робота на факультеті здійснюється за наступними основними видами наукової творчості: виконання наукових досліджень, написання наукових та науково-методичних праць, організація та участь у наукових конференціях, підвищення науково-професійного рівня професорсько-викладацького складу, робота науково-методичних і наукових секцій, наукове керівництво роботою аспірантів і здобувачів наукових ступенів, магістрантів та студентів.
На факультеті сформувалися основні напрями наукових досліджень, діяльність яких спрямована на розв’язання актуальних проблем історичної науки, підготовку наукових кадрів і підвищення наукового рівня висококваліфікованих фахівців.
Сформувалися наукові школи, провідні позиції серед яких займає наукова школа «Історія слов’янських народів» проф. Р.М. Постоловського, члена-кореспондента Міжнародної слов’янської академії, завідувача кафедри всесвітньої історії, ректора РДГУ. Низку дисертацій підготовлено і захищено під керівництвом д.і.н., проф. С.С. Трояна, к.і.н., проф. В.Д. Гайбонюка, к.і.н., доц. Л.Ю. Галухи, к.і.н., проф В.М. Шеретюка, д.політ. н., проф. М.М. Гона, д.ф.н., проф. Л.М. Шугаєвої. Професорсько-викладацьким складом факультету опубліковано значну кількість наукових праць із історії різних сфер життєдіяльності України, Росії, Чехії, Словаччини, Польщі і ін.
На кафедрах факультету функціонують наукові секції історії західноукраїнських земель міжвоєнного періоду (керівник доц. Давидюк Р.П.), історії релігії, освіти та культури (керівник доц. Галуха Л.Ю.), філософії релігії (керівник проф. Шугаєва Л.М.), Інститут соціологічних досліджень (керівник д.пед.н., проф. Вербець В.В.), Центр соціально-політичних досліджень (керівник д.соціол.н., проф. Кириленко О.М.).
Викладачі факультету постійні домінанти і переможці університетського щорічного конкурсу «Науковець року», організатори й учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів.
Обговорення "Актуальних проблем вітчизняної та всесвітньої історії" на місцевому телебаченні (РТБ) в рамках проведення ІІ Міжнародної наукової конференції 2010 р.

Онлайн опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників та стейкхолдерів

1  Розпорядження про проведення онлайн опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників та стейкхолдерів
2  Посилання на анкети 

 

Онлайн опитування здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників стосовно якості освіти в університеті

1  Розпорядження про проведення онлайн опитування здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників стосовно якості освіти в університеті
2  Посилання на анкети 

 

Науково-дослідна робота студентів

Наукова робота студентів факультету є складовою діяльності РДГУ і здійснюється з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчої ініціативи для покращення підготовки кадрів нової генерації, сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню і розвитку найбільш обдарованої молоді.
Участь студентів у науково-дослідній та творчій роботі забезпечується у формах науково-дослідної роботи, яка включена до навчального процесу, участі у виконанні науково-дослідних робіт, у тому числі з держбюджетної тематики, участі у роботі наукових гуртків і студентських проблемних груп, участі у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, публікаціях результатів досліджень у наукових виданнях. При п’яти кафедрах працює п’ять наукових гуртків, дві проблемні групи, науково-дослідна лабораторія й науковий клуб. Результати наукових досліджень використовуються і впроваджуються при написанні курсових, дипломних і магістерських робіт та часто мають продовження у кандидатських дисертаціях.
Організація науково-дослідної роботи студентів факультету регламентується «Положенням про студентську наукову роботу», Статутом студентського наукового товариства Рівненського державного гуманітарного університету і безпосередньо спрямовується науковими керівниками, кафедрами, деканатом факультету, а також Радою студентського наукового товариства університету.
З метою підтримки наукового потенціалу кращі випускники – молоді науковці факультету, які досягли значних успіхів у науковій роботі, отримують рекомендації Вченої ради університету для продовження навчання в магістратурі й аспірантурі.

1  Склад Вченої ради ФІПМВ 2021/2022 н.р.
2  Склад навчально-методичної комісії ФІПМВ 2020/2021 н.р.