Метою практичної підготовки є формування у студентів, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично вдосконалювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

1  Положення про практики
2  Графік проведення практик (II семестр 2022/2023 н.р.)

Практики здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти факультету історії, політології та міжнародних відносин РДГУ є необхідною складовою підготовки фахівців, а також обов’язковим компонентом відповідних освітньо-професійних програм та нормативною частиною Змісту освіти, що має на меті набуття практикантами професійних компетентностей, навичок та вмінь.

Метою практик є закріплення навичок, вдосконалення знань, поглиблення фахової та спеціальної підготовки;  закріплення набутих теоретичних і практичних знань; набуття навичок науково-дослідницької роботи; забезпечення практичного пізнання закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні завдання; виховання у практикантів потреби систематично поновлювати свої знання; реалізація особистісного творчого потенціалу кожного здобувача освіти тощо.

Залежно від конкретної спеціальності практика може бути:

  • навчальна (наприклад, музейно-архівна, навчально-педагогічна ін.);
  • виробнича (наприклад, археологічна, історико-краєзнавча, педагогічна, асистентська та ін.);
  • переддипломна.

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

Порядок проходження практики регламентується відповідними положеннями про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України, затвердженими наказами МОН України та положеннями про практики у Рівненському державному гуманітарному університеті, затвердженими ректором РДГУ, наскрізними програмами практик та методичними рекомендаціями, розробленими кафедрами історії України та всесвітньої історії ФІПМВ РДГУ.

Визначення бази практики здійснюється керівництвом університету на основі прямих договорів із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Практиканти направляються на практику наказом ректора університету. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на ректора університету. Практики організовуються деканатом ФІПМВ та кафедрами РДГУ.

1  Програма та методичні поради з навчально-педагогічної практики (IV курс)
2  Програма та методичні поради з педагогічної (виробничої) практики (IV курс)
3  Журнал практики
4  Зразок відношення з бази практики
5  Зразок заяви практиканта на проходження практики
6  Зразок оформлення індивідуального плану практиканта
7  Зразок оформлення титульної сторінки звіту про проходження педагогічної (педагогічно/виробничої) практики
8  Наскрізна програма практик
9  Наскрізна програма практичного навчання (практик)
10  Орієнтовна схема написання звіту про проходження педагогічної практики
11  Програма та методичні поради з педагогічної (виробничої) практики магістрантам I курсу
12  Щоденник практики

1  Зразок відношення з бази практики
2  Зразок заяви практиканта на проходження практики
3  Наскрізна програма практик

!3!
Інформація про проведення практики
   Практична підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» включає навчальну (комп’ютерну), навчальну (соціологічну), навчальну (політологічну) та виробничу (педагогічну) практики. Підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – виробничої (політологічної), асистентської та переддипломної практик.
   Навчальна (комп’ютерна) практика. Базою її проходження визначено комп’ютерний клас історико-соціологічного факультету. Завдання практики – вдосконалити вміння використання комп’ютерних технологій та ресурсів мережі Інтернет для реалізації теоретичних і практичних завдань у політичній сфері.
   Навчальна (соціологічна) практика. Базами проведення практики є Центр соціально-політичних досліджень РДГУ, управлінські установи і підприємства різної форми власності, районні центри зайнятості, засоби масової інформації, громадські організації та ін. Мета соціологічної практики – вироблення прийомів та навичок організації та проведення студентами прикладного соціологічного дослідження.
   Навчальна (політологічна) практика. Проходження цієї практики передбачає: ознайомлення із роботою Рівненської обласної  державної адміністрації та політичних партій, органів місцевого самоврядування, роботу з документами тощо. Метою практики є вивчення методики проведення політологічного дослідження, узагальнення і систематизація документів, проведення політичного моніторингу, аналіз та прогнозування особливостей суспільно-політичного життя області, громадсько-політичних настроїв населення.
   Виробнича (педагогічна) практика. Завданнями практики визначено здобуття навичок викладання у загальноосвітніх школах, ліцеях, колегіумах, гімназіях. Базами її проведення є навчальні заклади м. Рівне.
   Виробнича (політологічна) практика. Серед завдань практики – участь у роботі відділів органів державної влади, планування та реалізація проектів громадських організацій, участь у передвиборчій діяльності в політичних партіях. Базами її проведення є „Комітет виборців України” (РОГО „КВУ”), Рівненська обласна державна адміністрація, Громадянська мережа ОПОРА, Рівненська обласна рада, політичні партії, громадські організації тощо.
   Переддипломна практика. Практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом і готовності майбутнього фахівця до самостійної наукової діяльності.
1  Наскрізна програма практики (ОС бакалавр)
2  Наскрізна програма практики (ОС магістр)
1  Наскрізна програма практик
2  ОК 36 Програма навчальної (інформаційно-комп'ютерної) практики 
3  ОК 37 Програма виробничої (інформаційної) практики
4  ОК 38 Програма виробничої (інформаційної) практики
5  ОК 39 Програма виробничої (переддипломної) практики