Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук – один із структурних підрозділів історико-соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету. Створена 1 вересня 2005 року внаслідок поділу кафедри політології та соціології. Впродовж 1999–2006 навчальних років очолювана доктором історичних наук, професором Трояном С.С., у 2006–2007 н.р. – доктором історичних наук, професором Жилюком С.І., із 2007 р. – доктором політичних наук, професором Гоном М.М. Нині завідувачкою кафедри є доктор соціологічних наук, професор Кириленко О.М.  На сьогодні якісний склад професорсько-викладацького колективу становить 100%. На кафедрі працюють доктори політичних, історичних, соціологічних наук, а також кандидати історичних та політичних наук. Кафедра здійснює підготовку фахівців-політологів у сфері політичного прогнозування, а також для роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, політичних партіях і громадських організаціях, навчальних закладах і науково-дослідних установах, аналітичних і прогностичних центрах тощо. Кафедра політичних наук РДГУ видає фаховий науковий збірник з політичних наук «Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету», затверджений ВАК України науковим фаховим виданням з політ. наук (постанова Президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. №1 – 05/3). При кафедрі політичних наук діє Центр соціально-політичних досліджень, який очолює доктор соціологічних наук, професор Кириленко О.М. Центр проводить соціально-політичні дослідження з проблем політичного, правового, соціально-економічного, культурного, інформаційного розвитку українського суспільства на сучасному етапі.

Сайт кафедри політичних наук: https://politologia-rdgu.rv.ua/


Кириленко Олеся Миколаївна

Посада: завідувачка кафедри політичних наук

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук

Контакти

Адреса: 22038, м. Рівне, вул. Пластова 31, корпус № 5, кафедра політичних наук (229 каб.)
Телефони: (063)3839421, (066)4485295
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Інституціональний аналіз, теорії соціальних систем та соціального розвитку, дослідження майбутнього (Futures Research), феліцитологія (наука про благополуччя та щастя), інвайронменталізм, неогуманізм, терії постматеріалізму та суспільства знань, ґендерні дослідження, гендерна політика, жіноче політичне лідерство, соціологія спорту, фізичної активності та здоров’я.

Дисертації: «Спортивна діяльність особистості: форми, специфіка, цінності (соціологічний аналіз)» (кандидатська, 1994 р.), «Трансформації інституту спорту в сучасному українському суспільстві» (докторська, 2013 р.) 

Викладацька робота

Досвід викладання дисциплін: «Соціологія», «Соціологічні організації та прикладна соціологія» «Соціальні структура, стратифікація та мобільність», «Спеціальні та галузеві соціології», «Теоретична соціологія», «Девіантна соціологія», «Теорії соціальних систем, організацій та інститутів», «Соціологія соціальних змін та соціальних конфліктів», «Ґендерна політика», «Інвайронментальна політика», «Політика в сфері охорони здоров’я», «Кількісні та якісні дослідження в політичній науці», «Методологія політичних досліджень», «Політичні інститути і політичні процеси», «Політичний менеджмент та політичний маркетинг», «Основи соціального управління», «Політичне лідерство та політичні еліти», «Технології політичних процесів», «Громадська політики» та інші.

Наукова діяльність

Авторка більше 180 наукових та методичних публікацій.
Учасниця більше 180 наукових заходів.

Наукові публікації

Авторка більше 130 наукових публікацій, зокрема:

Монографії

• Кириленко О. М. Інституціональні трансформації сучасного спорту. – Монографія. – Рівне: Гедеон Прінт, 2011. – 522 с.
• Кириленко О. М. Політика сталого розвитку та соціальна ефективність демократії: концептуальні засади і досвід Євросоюзу для України // Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції : монографія / [О. О. Безрук, В. С. Бліхар, Л. М. Герасіна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. - Харків : Право, 2019. – С. 191-219. (744)
Наукові статті
• Кириленко О. М. Процес оздоровлення української нації як одна з функцій політичного інституту держави // Україна: ретроспектива і перспектива. Збірник наукових праць. – К., 1999. – С. 136–139.
• Кириленко О. М. Наукова експертиза та інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку систему фізичного виховання і спорту // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні. – Рівне, 1999. – С. 152–154.
• Кириленко О. Н. Институциональный анализ проблем социального здоровья // «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства». Наукові доп. і повід. ІІІ Всеукраїнської соціологічної конференції. – К., 2003. – С. 454–457.
• Кириленко О. М. Актуальні проблеми розвитку соціології спорту в Україні // ІХ Міжнародний науковий конгрес. Олімпійський спорт і спорт для всіх. Тези доповідей. – К., 2005. – С. 465.
• Кириленко О. М. Жіноче політичне лідерство як об’єкт соціологічного аналізу // М-ли міжнародного семінару «Жінки в політиці – міжнародний досвід для України», 7 жовтня 2005 р., м. Київ. – К., 2006. – С. 68–79.
• Кириленко О. М. Соціологічний аналіз спортивної активності населення України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 3. – С. 169–187.
• Кириленко О. Н. Спортивная активность и культура здоровья человека в современных условиях (социо-валеологический анализ) // Вісник Одеського національного університету. – Т. 12. – Вип. 6. – Соціологія і політологія. – Одеса, 2007. – С. 535–547.
• Кириленко О. М. Функції та дисфункції політичних інститутів українського суспільства на сучасному етапі // Панорама політологічних студій: Науковий вісник РДГУ. – Вип. 1. – Рівне, 2008. – С. 81–99.
• Кириленко О. М. Ризики для здоров’я в сфері спорту як об’єкт соціального управління // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Збірник наукових праць Донецького держ. ун-ту управління. – Т. Х. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». – Випуск 116. – Донецьк, 2009. – С. 312–320.
• Кириленко О. М. Основні напрями та проблеми сучасної соціології спорту // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. І конгрес Соціологічної асоціації України. Тези доповідей. Харків, 15–17 жовтня 2009. – Харків, 2009. – С. 26
• Кириленко О. М. Сучасний досвід політологічних досліджень в сфері захисту прав людини // Панорама політологічних студій: Науковий вісник РДГУ. – Вип. 3. – Рівне, 2009. – С. 79–89.
• Кириленко О. Н. Международная Ассоциация социологии спорта: история и направления деятельности на современном этапе // Вісник Одеського національного університету. – Том 14. – Випуск 6. Соціологія і політичні науки. – Одеса, 2009. – С. 55–64.
• Кириленко О. М. Деформації в розвитку соціального інституту спорту в Україні: проблеми виходу з кризи перехідного періоду // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 283–296.
• Кириленко О. М. Розвиток інституту спорту в умовах глобалізації // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2010. – № 4–1. – С. 115–124.
• Кириленко О. Н. Профессиональная карьера спортсмена: специфика, формы и противоречия // Нова парадигма: журнал наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2010. – Випуск 98. – С. 277–292.
• Кириленко О. Н. Социология физической активности: перспективы институализации в Украине // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. / Класич. приватний ун-т. – Запоріжжя: [Вид-во КПУ]. Вип. 48. – Запоріжжя, 2010. – С. 100–109.
• Кириленко О. Н. Современный международный опыт изучения физической активности населения // ХІV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх», присвячений 80-річчю Національного університету фізичного виховання і спорту України. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 673.
• Kirilenko О. Gender Specific of Sport Participation in Ukraine // Abstracts XVII ISA World Congress of Sociology «Sociology on the Move». Gothenburg, Sweden, 11 – 17 July, 2010. – № 2010S01341. – Р. 241.
• Кириленко О. М. Здоров’язбереження як стратегія розвитку фізичного виховання та спорту в Україні: проблеми практичної реалізації // «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. – 2010. – № 1. – Режим доступу : http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/1_2010/2_9_1.pdf
• Кириленко О. М. Інституціональна модель розвитку спорту в Україні: основні вектори змін в пострадянський період // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Випуск 5. – 2011. – С. 276–286.
• Кириленко О. М. До проблеми соціальної ефективності спорту як інституту українського суспільства // Соціологічні дослідження: збірник наукових праць. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – № 11. – С. 97–116.
• Кириленко О. Н. Фитнес-культура как фактор развития глобальной культуры здоровья // Вісник Одеського національного університету. – Том 16. – Випуск 10. – 2011. – С. 263–271.
• Кириленко О. М. Спортизація як технологія підвищення ефективності фізичного виховання // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя: [Вид-во КПУ]. – Вип. 51. – Запоріжжя, 2011. – С. 232–239.
• Кириленко О. М. Вплив сучасної соціології на розвиток глобальної культури та глобального діалогу // М-ли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», 6 грудня 2012 р., Рівненський інститут Київського університету права. – Рівне, 2012. – С. 23–24.
• Кириленко О. М. Інституціональний конфлікт між оздоровчо-рекреативним та професійним спортом: прояви та перспективи розв’язання // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2013. – Випуск 7. – С. 286–297.
• Кириленко О. М. Парадигма соціального здоров’я: від медичної до соціологічної інтерпретації // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економчне зростання. М-ли ІІ регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. 28 березня 2013 р., м. Дубно. – Випуск ІІ, Київ–Дубно, 2013. – С. 144–149.
• Кириленко О. Н. Фитнесс как форма современного досуга и его индустрии // М-ли ІІ конгресу Соціологічної асоціації України «Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи». Тези доповідей., Харків, 17–19 жовтня, 2013. – Харків, 2013. – С. 189.
• Кириленко О. Н. Развитие институционального комплекса «WELLNESS» как фактор повышения благосостояния современного общества // М-ли міжнародної науково-практичної конференції з соціології «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобалізаційних процесів», 28–29 листопада 2013 р.– К.: «Талком», 2013. – С. 261–262.
• Kirilenko О. Fitness Culture As the Factor in Globalization of Recreational Sports [Електронний ресурс] // Abstracts XVIII ISA World Congress of Sociology, 13–19 July 2014, «Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology». – Japan, Yokohama, 2014. – Book of abstracts. – Р. 498. – Режим доступу : http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-of-abstracts.pdf
• Kirilenko О. Problems of Access to Modern Wellness Culture [Електронний ресурс] // XVIII ISA World Congress of Sociology, 13-19 July 2014, «Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology». – Japan, Yokohama, 2014. – Book of abstracts. – Р. 498–499. – Режим доступу : http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-of-abstracts.pdf
• Кириленко О. М. Сучасна спортивна політика: досвід Європейського Союзу для України // Панорама політологічних студій. – Науковий вісник РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2014. – № 12. – С. 98–103.
• Кириленко О. М. Сталий розвиток // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Ургин]. – Львів : «Новий світ–2000», 2014. – С. 630–632.
• Кириленко О. М. Інвайронменталізм // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Ургин]. – Львів : «Новий світ–2000», 2014. – С. 250-251.
• Кириленко О. М. Теорії постматеріалізму та пост економізму: зміст, соціокультурний контекст та перспективи розвитку // М-ли ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», 2014 р., Рівненський інститут Київський університет права. – Рівне, 2014. – С. 34–50.
• Кириленко О. М. Закритість влади // Політологічний енциклопедичний словник / за ред. М. П. Требіна / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]. – Х. : Право, 2015. – С. 280–281.
• Кириленко О.М. Гноблення політичне // Політологічний енциклопедичний словник / за ред. М. П. Требіна / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]. – Х. : Право, 2015. – С. 154–155.
• Кириленко О. М. Інвайронменталізм та політика сталого розвитку в контексті глобальних проблем // Панорама політологічних студій. – Науковий вісник РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2015. – № 13. – С. 90–97.
• Кириленко О. М. Політика в сфері збереження здоров’я: національні проблеми та глобальні виклики // Прикарпатський вісник НТШ (серія «Думка»). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 180–195.
• Кириленко О. М. Ефективність політичної системи // Політологічний енциклопедичний словник / за ред. М. П. Требіна / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]. – Х. : Право, 2015. – С. 258–260.
• Кириленко О. М. Глобальна революція // Політологічний енциклопедичний словник / за ред. М. П. Требіна / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]. – Х. : Право, 2015. – С. 148–150.
• Кириленко О. Н. От истории через настоящее в будущее: исследования будущего и неогуманистический дискурс // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26–27 листопада 2015 р.) / Укладачі А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. Щ. Мігалуш. – К. : Талком, 2015. – С. 170–171.
• Кириленко О. М. Дослідження майбутнього: мета, напрями та проблеми методології // М-ли V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», 2015 р., Рівненський інститут Київський університет права. – Рівне, 2015. – С. 24–31.
• Кириленко О. Н. Будущее общества в призме ретроспективного и ситуативного аналіза // М-ли ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Виклики соціологічній теорії та практиці», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19–20 травня 2016 р. – К., 2016. – С. 78–79.
• Кириленко О. М. // Цілі тисячоліття ООН як довгострокові стратегії глобального розвитку // Панорама політологічних студій. – Науковий вісник РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2016. – № 14. – С. 50–59.
• Кириленко О. М. Образи майбутнього: в пошуках солідарної, справедливої, феліцитарної моделі розвитку суспільства // М-ли X Львівського соціологічного форуму «Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості», 13 жовтня 2016 р., м. Львів.
• Кириленко О. М. Благополуччя людей як об’єкт соціологічних досліджень: феліцитарний підхід // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Харків: Право, 2016. – № 4.
• Кириленко О. М. Неогуманізм та концепція сталого розвитку як ціннісна та стратегічна платформа глобальної інтеграції // Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього : зб. матеріалів ХVІІІ Всеукр. наук. конф. викл., молодих науковців і студ., (м. Харків, 29 листоп. 2016 р.). – Х. : Право, 2016. – С. 11-13.
• Кириленко О. М. Теоретичні, концептуальні та емпіричні основи феліцитології – сучасної науки про щастя // М-ли УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», 2016 р., Рівненський інститут Київський університет права. - Рівне, 2016.
• Кириленко О.Н. К проблеме международной интеграции в сфере социально-политический исследований // Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях: зб. Матеріали ХХХ Харківських політологічних читань (м. Харків, 16 червня 2017 р.). – Харків : Право, 2017. - С.24-27.
• Кириленко О.Н. Социологические аспекты исследования процессов глобализации политической культуры как основы трансформации национальной ментальности // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Харків : Право, 2017. – № 2 (33). – С 266-268.
• Кириленко О. М. Гендерний моніторинг: зміст, функції, перспективи впровадження в глобалокальному масштабі // Гендерні студії: матеріали доповідей учасників ІV міжвузівського науково-практичного семінару (05 квітня 2017 р., м. Луцьк) / упор. Г. Єрко, Т. Жалко, І. Чемерис. – Луцьк: Волиньполіграф, 2017. – С. 16–17.
• Кириленко О. М. Перехід до глобального суспільства знань: інтелектуально-культурна революція та трансформація інституціональних матриць // Проблеми розвитку соціолгічної теорії: матеріали ХІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціолгічної теорії: струкутрні зміни і соціальна напруженність», 25-26 травня 2017 р. (м.Київ). Наукове видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка [під заг. Ред. Горбачика А.П., Судакова В.І. та ін.]. – К. : Логос, 2017. – С. 174-176.
• Кириленко О.Н. Велнес-практики в структуре свободного времени как объект социологического анализа // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної Асоціації України, м. Харків, 12-13 жовтня 2017 р. – С. 390-392.
• Кириленко О.Н. Политика устойчивого развития в призме глобальной социологии // Нові нерівності – нові конфлкти: шляхи подолання. Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної Асоціації України, м. Харків, 12-13 жовтня 2017 р. – С. 382-384.
• Кириленко О. М. Теоретичні, концептуальні та емпіричні основи феліцитології – сучасної науки про щастя // М-ли УІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», 2017 р., Рівненський інститут Київський університет права. - Рівне, 2017.
• Кириленко О.Н. Социологические аспекты исследования процессов глобализации политической культуры как основы трансформации национальной ментальности // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Харків : Право, 2017. – № 2 (33). – С 266-270.
• Кириленко О.М. Наука як соціальний інститут та об’єкт політичного управління // Регіональні студії. – 2018. - № 12. – С. 30-35
• Кириленко О. М. Глобальный фестиваль ООН по устойчивому развитию как технология развития глоболокальнои демократии // Матеріали ХХУ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології». 17-18 травня 2018 р. (м.Київ). Наукове видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка [під заг. Ред. Горбачика А.П., Судакова В.І. та ін.]. – К. : Логос, 2018.
• Кириленко О.Н. Политика устойчивого развития ООН: перспективы развития глобалокальной демократии // Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі: зб. Матеріалів ХХХІ Харків. політ. читань (м. Харків, 25 травня 2018 р.). – Харків : Право, 2018. – С. 20-23.
• Kyrylenko O. Global-local Approach in Researches of Future Society Based on Modern Information Technology //Book of Abstracts accepted for presentation at the XIX ISA World Congress of Sociology Toronto, Canada, July 15-21, 2018 ISSN 2522-7025. – С. 539. – Режим доступу : file:///D:/Desktop/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%202017/ISA%20Toronto/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0,%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B/2018_ISA_World_Congress_Abstract_Book%20(1).pdf
• Kyrylenko O. Global Research of Physical and Sports Activity: Problems of Methodology and Prospects of Development // Book of Abstracts accepted for presentation at the XIX ISA World Congress of Sociology Toronto, Canada, July 15-21, 2018 ISSN 2522-7025. – С. 539. – Режим доступу : file:///D:/Desktop/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%202017/ISA%20Toronto/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0,%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B/2018_ISA_World_Congress_Abstract_Book%20(1).pdf
• Кириленко О. М. Політика сталого розвитку ООН в процесах глобалокальної демократизації сучасного суспільства // М-ли УІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», 2018 р., Рівненський інститут Київський університет права. - Рівне, 2018.- С. 9-13. – Режим доступу :https://drive.google.com/file/d/11pUKM9xXciDql-oh0NoECajJ9M8WatDQ/view
• Кириленко О. М. Теорія цивілізації дозвілля та розвиток шоу-політики в сучасній Україні // Політико-правова культура українського народу в контексті модерного державотворення: зб. Матеріалів ХХХІІ Харків. політ. читань (м.Харків, 12 квітня 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – С. 20-23.
• Кириленко О. М. Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення гендерної політики в Україні // Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього : зб. матеріалів ХХІ Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і студентів (м. Харків, 4 груд. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – С.20-24.
• Кириленко О.Н. Здоровье населения и его сохранение как объект социологических исследований // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків: Право, 2019. - №4 (43) – С. 23-43.
• Кириленко О. М. Система охорони здоров’я як інституціональний комплекс: структура, функції, проблеми та виклики сьогодення // М-ли ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», 2019 р., Рівненський інститут Київський університет права. - Рівне, 2019.- С.13-17. – Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/17098/
• Кириленко О. Соціальна діагностика // Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, О.Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020.
• Кириленко О. Соціальна дивергенція // Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, О.Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020.
• Кириленко О. Депопуляція // Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, О.Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020.
• Кириленко О. Медикалізація сучасного суспільства: нові виклики в умовах пандемії COVID 19 // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандемії COVID-19» 18–19 грудня 2020 року. - Режим доступу: https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/2020-issuesinthedevelopmentofsociologicaltheory-proceedings.pdf

Інші види діяльності

Учасниця більше 180 наукових конгресів, конференцій, семінарів, круглих столів, міжнародних програм і проєктів, зокрема:

• Міжнародна науково-практична конференція. «Жінка і демократія» (м. Київ, 1995 р.);
• VI, VІІ, VІІІ, IX, ХІІІ, ІХ Всеукраїнські науково-практичні конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», Інститут соціології НАНУ, КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ, 2009–2020 рр.);
• ІV, V, VІ, VІІІ, ІХ, Х Львівські соціологічні форуми (м. Львів, 2010–2016 рр.);
• I, ІІ, ІІІ Конгреси Соціологічної асоціації України (м. Харків, 2009, 2013, 2017 рр.);
• ІV, ІХ, ХІV Міжнародні наукові конгреси «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (м. Київ, 2000, 2005, 2010 рр.);
• І Спортивний Конгрес України (м. Київ, 2004 р.);
• ХVІІ Світовий Конгрес Міжнародної соціологічної асоціації (Швеція, м. Ґетеборг, 2010 р.);
• ХVІІ Світовий Конгрес Міжнародної соціологічної асоціації (Японія, м. Йокогама, 2014 р.)
• Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні соціально-економічні проблеми в польсько-українському транскордонному співробітництві» (Україна, м.Львів - Польща, м. Жешув, листопад 2017 р.)
• ХVІІІ Світовий Конгрес Міжнародної соціологічної асоціації (Канада, м. Торонто, 2018 р.).

Участь у міжнародних проєктах та програмах:

• Друга Міжнародна Літня школа з гендерних досліджень «Феміністична методологія в соціальних науках» (м. Форос, 1998 р.);
• Програма «Відкритий світ» за фінансування Конгресу США та за участю Центру лідерства «Відкритий світ», Американських Рад з міжнародної освіти ACTR/ACCELS (American Councils), (м. Вашингтон, штат Каліфорнія, США, 20–30 червня 2007 р.);
• Семінар-тренінг «Логіко-структурний підхід: теорія і практика». Програма рівних можливостей ООН за підтримки Шведського агентства міжнародного розвитку (м. Київ, 20–21 травня 2008 р.);
• Міжнародна навчальна програма у Королівстві Швеція щодо впровадження ґендерних підходів в регіональний розвиток для радників голів обласних державних адміністрацій з ґендерних питань 21–27 червня 2009 р. (м. Стокгольм – м. Лінчопінг, Швеція).
• Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні соціально-економічні проблеми польсько-українського транскордонного співробітництва" в рамках Міжнародної програми "Польща-Білорусь-Україна 2014-2020" (Жешувський університет, м. Жешув, Польща, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна. 15-17 листопада 2017 р.)
• ІІ та ІІІ Глобальний фестиваль ООН зі сталого розвитку 2018, 2019 рр. (м.Бонн, Німеччина,).

Участь в громадських заходах і проєктах:

• ІІІ, VIII, ІХ з’їзд Соціологічної асоціації України (м. Київ, 1998 р., м. Харків, 2015, 2017 р.)
• Парламентські слухання 9 червня 2004 р. «Становище жінок: реалії та перспективи» (Верховна рада України, м. Київ);
• Парламентські слухання 21 листопада 2006 р. «Актуальні завдання та проблеми попередження ґендерного насильства», «Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи» (Верховна рада України. м. Київ);
• Круглий стіл «Час обирати жінок – громадський діалог». Захід проводився за фінансової підтримки Українського Жіночого Фонду та за участю Всеукраїнської громадської організації «Ліга жінок – виборців України «50/50» (2006 р., м. Рівне);
• Загальноміський форум «Рівні права і можливості жінок і чоловіків: досягнення і проблеми в м. Рівне» (листопад 2007 р., м. Рівне);
• Прес-конференція Рівненського прес-клубу в рамках всесвітньої акції «16 днів проти гендерного насильства» за підтримки Програми розвитку ООН, Європейського Союзу, Міністерства у справах сім’ї та молоді України, (грудень 2009 р., м. Рівне);
• Науково-практична конференція «Національні та регіональні механізми забезпечення гендерної рівності в українському суспільстві», організована відділом у справах сім’ї та молоді Рівненської ОДА спільно з кафедрою політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету, 21 травня 2010 року, м. Рівне.
• Круглий стіл «Жінки у політиці України: шляхи, проблеми, участь» за підтримки Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив спільно з Київським інститутом гендерних досліджень, в рамках проєкту «Розбудова стратегії участі жінок на місцевих виборах» за сприяння. (лютий 2014 р., м. Рівне);
• Семінар вчителів ЗНЗ № 10, м. Рівне, «Громадянська освіта: теорія та практика, проблеми реалізації» (2014 р., м. Рівне).
• Семінар-тренінг «Забезпечення гендерного паритету в політичному житті Рівненщини».в рамках проєкту Центру суспільних дій «CIVITAS» (м. Рівне, 17 березня 2017 р.).
• Парламентські слухання «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп» (Верховна Рада України, м. Київ,10 жовтня 2018 р.).
• Учасниця ІІ, ІІІ, ІV Українських Жіночих конгресів 2018, 2019, 2020 рр.
• Член оргкомітету Інформаційно-освітніх проєктів «Цілі сталого розвитку ООН для України на період до 2030 р.» (2018-2019), «Цілі сталого розвитку ООН на захисті дітей та для дітей: Декларації прав дитини ООН – 60 років» (2019-2020) в навчальних закладах Рівненської області.
• Круглий стіл «Рівні можливості та рівні умови для політичної конкуренції та участі в процесах прийняття рішень» за підтримки ВГО «Ліга жінок-виборців України 50/50» та Посольства Королівства Нідерландів в Україні в рамках проєкту «Відстоювання прав жінок у політиці та в процесі прийняття рішень», Укрінформ, 23 грудня 2019 р. м. Київ.
• Учасниця Online форуму лідерів УС "Лідерство без кордонів" (Парламент дітей м. Рівне) 26 травня 2020.

Громадська та організаційна діяльність

• Голова Всеукраїнської громадської організації «Ліга жінок-виборців України 50/50 (ЛЖВУ)», створена в 1997 р.
• Член експертної Громадської ради з гендерних питань МФО «Рівні можливості» Верховної Ради України;
• Член Координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми Рівненської ОДА.
• Радник з гендерних питань голови Рівненської обласної адміністрації (2008-2010 рр.)
• Голова громадської організації «Сталий розвиток - майбутнє» (створена в 2018 р.)
• Член Міжнародної Соціологічної Асоціації з 2010 р. (ISA)
• Член дослідницьких комітетів Міжнародної Соціологічної Асоціації «Соціальні трансформації та соціологія розвитку», «Жінки, гендер та суспільство», «Соціологія спорту», «Соціологія здоров’я», «Соціологія науки і технологій», «Дослідження майбутнього»;
• Член Соціологічної асоціації України (САУ)
• Голова Рівненського територіального відділення Соціологічної асоціації України;
• Член ради історико-соціологічного факультету РДГУ;
• Зав. кафедрою політичних наук РДГУ (з 1 вересня 2020 р.)
• Керівник центру соціально-політичних досліджень кафедри політичних наук РДГУ.
• Член редколегії міжнародного наукового соціологічного журналу «Соціологічні студії» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. ISSN 2306-3974с
• Керівниця проєкту «Відстоювання прав жінок у політиці та в процесі прийняття рішень» за підтримки Посольства Королівства Нідерландів (Рівненська, Житомирська, Тернопільська, Черновецька, Миколаївська, Херсонська області та м. Київ, 2019-2022 рр.).

Валюх Людмила Іванівна

Посада: доцент кафедри політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політичних наук

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова 31, корпус 5
Телефон: 63-33-34
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Влада як суспільне явище, політична влада, технології виборчих кампаній, колоніальна політика Великої Британії (остання третина ХІХ).

Дисертація: «Політичні дискусії в Англії з питань колоніальної політики в Африці (1881-1899 рр.)». (2008 р.)

Викладацька робота

Дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Кратологія», «Основи геополітики і політична географія», «Виборчі системи держав світу», «Методика викладання соціально-політичних дисциплін у ЗВО», «Політичні еліти та лідерство», «Політична історія України ХХ-ХХІ ст.».

Авторка понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Валюх Л.І. Політичні та ідеологічні засади британського колоніалізму ХІХ століття // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Вип. 7. Рівне: РДГУ, 2006. С. 134-140.
2. Валюх Л. Модернізація концепції імперії у Великій Британії наприкінці ХІХ ст.: спроби критики традиційного англійського колоніалізму // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія „Історичні та політичні науки” Випуск 10, 2010 р. С. 181-186
3. Валюх Л.І. Проблема визначення та класифікації ресурсів влади у зарубіжній політичній думці ХХ ст. // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2013. Вип. 11. – 37–43.
4. Валюх Л.І. Позиція консервативного уряду Солсбері щодо німецької колоніальної експансії в Африці (1885–1888 рр.) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: Видавництво «Гілея», 2015. Вип. 99 (8). С. 379–382.
5. Валюх Л.І. Британські політичні кола та проблеми англо-французьких колоніальних протиріч у Східній Африці (80 – ті роки ХІХ ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 26. Рівне: О.Зень, 2015. С. 97–100.
6. Валюх Л.І. Реакція британського парламенту на початок німецької колоніальної експансії в Африці (1884–1888 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 28. Рівне: О.Зень, 2016. С. 243–254.
7. Валюх Л.І., Плюта Н.В Оцінка колоніальної експансії Німеччини громадськістю Великої Британії // Молодий вчений: науковий журнал. № 11 (63). Херсон, 2018. С. 756–761.
8. Валюх Л.І. Експансіонізм в ідеології британських політичних партій (70–80-ті роки ХІХ ст.). Регіональні студії. № 17, 2019. С. 10–15.
9. Валюх Л.І., Постельжук О.П. Біхевіористські концепції експлікації влади // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина 1): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 25-26 травня 2020 року. – Львів : Львівський науковий форум. С. 40-41

Монографії, навчально-методичні посібники

1. Троян С. Валюх Л., Плюта Н. Англо-франко-німецьке колоніальне протистояння в Африці (остання третина ХІХ ст.): монографія / К.: Кондор-Видавництво, 2016. 246 с. Авторський внесок 33 %.
2. Валюх Л.І. Педагогічна практика. Програма проходження практики для студентів спеціальності 052 Політологія. – Рівне: РВВ РДГУ, 2017. 20 с.
3. Валюх Л.І. Виборчі системи держав світу. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). Рівне: РВВ РДГУ, 2017. 44 с.
4. Валюх Л.І. Кратологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). Рівне: РВВ РДГУ, 2017. 48 с.
5. Валюх Л.І. Основи геополітики та політичної географії. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). Рівне: РВВ РДГУ, 2018. 68 с.
6. Валюх Л.І. Політична історія України ХХ-ХХІ ст. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). Рівне: РВВ РДГУ, 2019. 52 с.
7. Валюх Л.І. Вступ до спеціальності. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). Рівне: РВВ РДГУ, 2019. 40 с.

Інші види діяльності

Членкиня журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області впродовж 2016-2021 рр.
Членкиня Всеукраїнської асоціації політичних наук (Рішення правління ВАПН від 17 червня 2020 року, протокол № 2).

Герасимчук Таміла Федорівна

Посада: доцент кафедри політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політичних наук

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: 22038, м. Рівне, вул. Пластова 31, корпус № 5, кафедра політичних наук (229 каб.)
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Персональний сайт Герасимчук Т.Ф.: https://sites.google.com/site/majbutnomupolitologu/about-me

Коло наукових інтересів

Європейські інтеграційні процеси, теорія міжнародних відносин, міжнародний і світовий порядок, діджиталізація у політиці, електоральна соціологія, політична комунікація.

Дисертація: "Країни Центральної Європи в політиці Європейського Союзу (1989 – 2004 рр.)" (2005 р.)

Викладацька робота

Викладає курси: агальна теорія політики", "теорія міжнародних відносин і світова політика", "державне управління і місцеве самоврядування", "електронне урядування", "європейська інтеграція", "інформаційні технології в політичних дослідженнях", "менеджмент виборчої кампанії", "інформаційно-комунікаційні технології в прикладній політології".

Наукова діяльність

Має понад 65 науково-методичних праць, з них 38 наукові статті, 3 навчальні посібники та 26 праць навчально-методичного характеру.

Навчальні посібники:
1. Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. Загальна теорія політики. Навчальний посібник. – К., 2017. – 226 с.
2. Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. Концептуальні основи теорії політики. Навчальний посібник. – К., 2008. – 307 с.
3. Троян С.С., Киридон А.М., Герасимчук Т.Ф. Наука про міжнародні відносини (базові категорії, методи, теорії). Навчальний посібник для студентів вузів. – Рівне, 2007. – 72 с.

Наукові статті: https://sites.google.com/site/majbutnomupolitologu/about-me/naukovi-publikaciie

Навчально-методичні праці:
1. Герасимчук Т. Ф. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів ІІ – ІV курсів за напрямом підготовки 6.040301 “Політологія”. Рівне: РДГУ, 2020. – (онлайн версія на сайт).
2. Герасимчук Т.Ф. Електронне урядування: Програма навчальної дисципліни. Методичні вказівки до проведення семінарських занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 052 “політологія”. – Рівне: РДГУ, 2019. – 54 с.
3. Герасимчук Т. Ф. Інформаційно-комунікативні технології в прикладній політології: Навчально-методичний комплекс. Методичні вказівки до проведення семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи для студентів за напрямом підготовки 052 “політологія”. – Рівне: РДГУ, 2019. – 50 с.
4. Герасимчук Т. Ф. Державне управління та місцеве самоврядування: Навчально-методичний комплекс. Методичні вказівки до семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи для студентів спеціальності 052 “політологія”. – Рівне: РДГУ, 2019. – 82 с.
5. Герасимчук Т. Ф. Політичні проблеми європейської інтеграції: Програма навчальної дисципліни. Методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальності 052 “політологія”. – РДГУ, 2018. – 72 с.
6. Герасимчук Т. Ф. Політична комунікація: Програма навчальної дисципліни. Методичні вказівки до проведення семінарських занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 052 “політологія”. – Рівне: РДГУ, 2018. – 23 с.
7. Герасимчук Т. Ф. Загальна теорія політики: Навчально-методичний комплекс. Методичні вказівки до проведення семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи для студентів за спеціальністю 052 “політологія”. – Рівне: РДГУ, 2017. – 119 с.
8. Герасимчук Т. Ф. Прикладна політологія: Навчально-методичний комплекс. Методичні вказівки до проведення семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030104 “політологія”. – Рівне: РДГУ, 2017. – 82 с.
9. Герасимчук Т. Ф. Навчально-методичний комплекс з теорії міжнародних відносин і світової політики для студентів третього курсу: Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи. Рівне: РДГУ, 2017. – 92 с.
10. Герасимчук Т. Ф. Державне управління і місцеве самоврядування: Навчально-методичний комплекс. Методичні вказівки до семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи. – Рівне: РДГУ, 2017. – 82 с.
11. Герасимчук Т. Ф. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів ІІ – ІV курсів за напрямом підготовки 6.040301 “Політологія”. Рівне: РДГУ, 2016. – 35 с. (Друк+елуктронна версія на сайт+).
12. Герасимчук Т. Ф. Політичні проблеми європейської інтеграції: Навчально-методичний комплекс. Методичні вказівки до проведення семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи для студентів за спеціальністю 052 “Політологія”. – Рівне: РДГУ, 2016. – 48 с.
13. Герасимчук Т. Ф. Методичні рекомендації до проходження комп"ютерної практики для студентів 2 курсу спеціальності 052 “політологія”. –Рівне: РДГУ, 2017. – 38 с.
14. Герасимчук Т. Ф. Методичні рекомендації до проходження асистентської практики для студентів V курсу спеціальності 8.040301 “політологія”. –Рівне: РДГУ, 2009. – 19 с.
15. Герасимчук Т. Ф. Методичні рекомендації до проходження політологічної практики для студентів V курсу спеціальності 7.040301 “політологія”. Рівне: РДГУ, 2009. – 14 с.
16. Герасимчук Т. Ф. Проблеми національної та регіональної безпеки: Програма навчальної дисципліни. Методичні вказівки до проведення семінарських занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 7.040301 “політологія”. Рівне: РДГУ, 2008 – 77 с.
17. Герасимчук Т. Ф. Політологія міжнародних відносин: Програма навчальної дисципліни. Методичні вказівки до проведення семінарських занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 7.040301 “політологія” та 8.040301 “політологія”. Рівне: РДГУ, 2008 – 53 с.
18. Герасимчук Т. Ф. Політична географія: Програма навчальної дисципліни. Методичні вказівки до проведення семінарських занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030104 “політологія”. Рівне: РДГУ, 2008 – 68 с.
19. Герасимчук Т. Ф. Політичні проблеми європейської інтеграції: Програма навчальної дисципліни. Методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальності 7.040301 “політологія”. Рівне: РДГУ, 2008 – 48 с.
20. Герасимчук Т. Ф. Загальна теорія політики: Програма навчальної дисципліни. Методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030104 “політологія”. Рівне: РДГУ, 2008 – 129 с.
21. Герасимчук Т. Ф. Дипломатичний протокол та етикет: Програма навчальної дисципліни. Методичні вказівки до проведення семінарських занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 8.040301 “політологія”. Рівне: РДГУ, 2008 – 39 с.
22. Герасимчук Т. Ф. Державна політика: Програма навчальної дисципліни. Методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальності 8.040301 “політологія”. Рівне: РДГУ, 2008 – 64 с.
23. Герасимчук Т. Ф. Навчально-методичний комплекс з теорії міжнародних відносин для студентів четвертого курсу: Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи. Рівне: РДГУ, 2007. – 74 с.
24. Герасимчук Т. Ф. Навчально-методичний комплекс з міжнародного права для студентів третього курсу: Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи. – Рівне: РДГУ, 2007. – 53 с.
25. Герасимчук Т. Ф. Навчально-методичний комплекс з державного управління та місцевого самоврядування для студентів четвертого курсу: Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи. Рівне: РДГУ, 2007. – 64 с.
26. Герасимчук Т. Ф. Навчально-методичний комплекс з сучасних міжнародних відносин для студентів п’ятого курсу: Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи. Рівне: РДГУ, 2007. – 59 с.

Наукові проєкти, стажування
1. Участь у міжнародному науковому проєкті «Кампус з управління проєктами та підприємництва». Програма організована ГО Вище, Британською радою в Україні, Pearson, Dinternal Education та за підтримки Міністерства освіти та науки України. 14-16 жовтня.2020 р.
2. Участь у ролі експерта в Регіональних дебатних турнірах. Проект «Активна Громада: право вибору» впроваджується за підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI) за фінансової Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (2017-2020 рр.).
3. Участь у міжнародному науково-дослідницькому проєкті на тему: “Дослідження системи правосуддя в країнах Східного партнерства”, що реалізується в 10 державах Східного партнерства, включаючи Україну, Світовим Банком спільно з Європейською Комісією. Виконавці: компанія “IPSOS” (Cербія) в партнерстві з компанією “SOCIS” (Україна) відповідно до договору із Світовим Банком, ЦСМД "Социс". Термін реалізації (20.10.2019 р. - 20.02.2020 р.).
4. Стажування у Відділі історії міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України. . Довідка №123/176 від 25 лютого 2020 року. Тема: «Зовнішня політика України: історичний досвід міжнародного співробітництва та проблеми реалізації європейського вибору», (З 24 грудня 2019 року по 24 лютого 2020 року).
5. Участь у міжнародній науковій програмі професійного розвитку викладачів «Командна робота і комунікація» для викладачів ЗВО в Україні. Програма спрямована на впровадження компетентнісного підходу у навчанні і викладанні; відбувалася за підтримки МОН України та спільного партнерства ГО «Вище», Британської Ради в Україні, Pearson, Dinternal Education (16-19 жовтня 2019 р., м. Чернівці, Чернівецький НУ ім. Ю. Федьковича).
6. Участь у міжнародній науковій програмі професійного розвитку викладачів «Розвиток компетентнісного навчання та викладання» для викладачів ЗВО в Україні. Програма спрямована на впровадження компетентнісного підходу у навчанні і викладанні; відбувалася за підтримки МОН України та спільного партнерства ГО «Вище», Британської Ради в Україні, Pearson, Dinternal Education (16-19 жовтня 2018 р., м. Київ, Центр забезпечення якості освіти НаУКМА).
7. Участь у 2-му етапі міжнародного науково-аналітичного проєкту (12-14 лютого 2018 р.). Проект «Платформа аналітики та міжкультурної комунікації» реалізується Інститутом європейської політики (Берлін, Німеччина) спільно з Міжнародним фондом «Відродження», Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва й Ініціативою з розвитку та дослідження аналітичних центрів «Think twice UA» за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Проєкт включає такі важливі проблеми як дослідницький дизайн, методологію проведення прикладних досліджень, міжнародні правила академічного письма, якісні методи у прикладних та наукових дослідженнях, етику наукових досліджень, розробку змісту та структури аналітичних записок, Reference Management посилань за допомогою програм Citavi, Zotero та EndNote. Курс розвиває критичне мислення та культуру академічної дискусії, міжкультурної компетенції та співпрацю з іноземними аналітичними центрами.
8. Навчання у Вищій школі соціології за програмою "Програмний комплекс SPSS в соціології та маркетингу" у Вищій школі соціології при Інституті соціології НАН України (27 - 30 січня 2018 р.).
9. Участь у 1-му етапі міжнародного науково-аналітичного проєкту (18-20 жовтня 2017 р.). Проект «Платформа аналітики та міжкультурної комунікації» реалізується Інститутом європейської політики (Берлін, Німеччина) спільно з Міжнародним фондом «Відродження», Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва й Ініціативою з розвитку та дослідження аналітичних центрів «Think twice UA» за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Проєкт є першим етапом реалізації проєкту і включає такі важливі проблеми як дослідницький дизайн, методологію проведення прикладних досліджень, міжнародні правила академічного письма, розробку змісту та структури аналітичних матеріалів, розвиток критичного мислення та культури академічної дискусії, особливості підготовки різних типів аналітичних матеріалів (policy paper, policy brief).
10. Навчання в школі політичного консалтингу. Центр політичної освіти (жовтень 2017 р.).
11. Навчання в Центрі політичної освіти. Курс "Політичний експерт 4.0" з політичного менеджменту та PR-технологій (липень 2017 р.).
12. Навчання у школі медіа комунікацій (05 - 26 листопад 2016 р.).
13. Стажування у Відділі історії міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України (06 жовтня 2015 року по 06 листопада 2015 року).
14. Навчання в Політичній школі політичних технологій "POLITPR UKRAINЕ" за освітньою програмою "MASTER OF POLITICAL MANAGEMENT", (липень - серпень 2015 р.).
15. Стажування у Відділі всесвітньої історії і міжнародних відносин Інституту історії України НАН України (29.04 – 29.05 2011 р.).
16. Участь у Всеукраїнському проекті “Національні інтереси України”. (березень 2009 р.).
17. Участь у проекті Міністерства освіти і науки України “Навчально-методичне забезпечення вивчення питань міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції України у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах” (грудень 2008 р.).
18. Стажування в Українсько-російській літній школі молодих істориків України та РФ “Україна, Росія, Захід: 1991 – 1999 рр.” (02 – 16 серпня 2004 р.).
19. Участь у Канадсько-Українському проекті "Демократична освіта" (23-30 черня 2002 року (сертификат № 03/010).

Інші види діяльності

Член Української Асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції.
Дійсний член наукової організації "Центр українсько-європейського наукового співробітництва".
Член Асоціації політичних консультантів України.
Регіональний координатор ЦСМД "Социс".

Івчик Наталія Степанівна

Посада: доцент кафедри політичних наук

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Курчатова 62 В, кв. 12
Телефон: 068 917 18 50
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Політика пам’яті в Україні та Центрально-Східній Європі, студії Голокосту, гендерний аспект геноцидів, геттоїзація, політичне маніпулювання, політична реклама, політичні ідеології.

Викладацька робота

Дисципліни: «Зв’язки з громадськістю та ЗМІ», «Політичні ідеології», «Політична конфліктологія та практика переговорів», «Теорія політичної реклами та PR», «Політичний менеджмент та маркетинг», «Геноцидознавство».

Наукова діяльність

1. Івчик Н. Інструменталізація пам’яті: Інший як «виклик» (на прикладі м. Рівне) у співавторстві з проф. М. Гон. The Ideology and Politics Journal (Milan, Italy). 2 (16), 2020. С. 229 – 250.
2. Івчик Н. С. Гендерний ракурс символічного простору (на прикладі м. Рівне). Прикарпатський вісник НТШ. Думка. Випуск 1, 2018. С. 225–234.
3. Гон М., Івчик Н. Жінки в час Голокосту: долі, поведінка та гендерні (не)рівності. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. 2016. № 1 (14). С. 9–49.
4. Гон М., Долганов П., Івчик Н. Реанімована історія масового убивства: рецензія на книгу Джеффрі Бердза «Голокост у Рівному». Проблеми історії Голокосту: український вимір. Науковий журнал. Випуск 9. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2017. С. 253–266.
5. Івчик Н. С. Голокост у генерал-комісаріаті «Волинь-Поділля». Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. Вип. 44. С. 202–206.
6. Івчик Н. Суспільно-політичні процеси в Південно-Західному краю Російської імперії другої половини ХІХ ст.: український ракурс. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 28. Рівне : О. Зень, 2016. С. 228–243.
7. Івчик Н. С. Геноцид тутсі: політологічне прочитання. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. Випуск 6. С. 198–205.
8. Івчик Н. С. Слогани й настінні написи у механізмі функціонування комунікативної пам’яті групи (на прикладі м. Рівне). Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне : РДГУ, 2014. Вип. 12. С. 262–270.
9. Івчик Н. С. Діти як суб’єкт геноциду (на прикладі Голокосту). Панорама політичних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне : РДГУ, 2013. Вип. 11. С. 198–206.
10. Івчик Н. С. Етноконфесійний ракурс зміни стратегії розвитку держави: дилеми сприйняття іншості. Панорама політичних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне : РДГУ, 2012. Вип. 9. С. 225–232.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Івчик Н. Зневажена Іншість: етноконфесійна політика Російської імперії на Правобережній Україні (друга половина 1850-х – початок 1880-х рр.): [монографія] / Наталія Івчик. Рівне: Волин. обереги, 2020. 228 с.
2. Місто пам’яті - місто забуття: палімпсести меморіального ландшафту Рівного: Монографія. Вид. 2-ге: доп. і перероб. / Максим Гон, Петро Долганов, Наталія Івчик. Рівне: Волин. Обереги, 2020. 292 с.
3. Місто пам’яті - місто забуття: палімпсести меморіального ландшафту Рівного: Монографія / Максим Гон, Петро Долганов, Наталія Івчик. Рівне: Волин. Обереги, 2017. 232 с.

Інші види діяльності

Участь у професійних об’єднаннях:
1. ГО «Центр студій політики пам’яті та публічної історії «Мнемоніка»
2. ГО Українська асоціація юдаїки
3. ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies)

Участь у міжнародних наукових проектах:
1. Fellowship of the Initiative on Ukrainian-Jewish Shared History and the Holocaust in Ukraine, at the Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies in the United States Holocaust Memorial Museum (November 1, 2017 – February 28, 2018).
2. Scholarship Award for Young Scholars (The Moshe Mirilashvili Center for Research on the Holocaust in the Soviet Union, Yad Vashem (Israel) 2018).
3. “Freedom Chair” fellowship with the Institute of International Studies at the Faculty of Social Sciences (Charles University in Prague and Prague Civil Society Center (30.09.19 – 24.12.19, Prague, Czech Republic).

Невинна Галина Ярославівна

Посада: доцент кафедри політичних наук

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Телефон: (050)1489345
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Міжнародні відносини середини ХХ століття.

Дисертація: «Німецько-фінські відносини в 1933-1939 рр.» (2005 р.)

Викладацька робота

Дисципліни: "Теорія та історія демократії", "Глобалістика", "Соціальна держава", "Демократичне врядування та культура миру".

Наукова робота

1. Невинна Г.Я. «Німецьке питання» у зовнішній політиці Фінляндії в 30-ті рр. минулого століття /Г.Я. Невинна/ Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 23. Рівне: РДГУ, 2012. С. 385-391.
2. Невинна Г.Я. Фінляндія у геополітичній грі Балтійського регіону (міжвоєнний період) / Г.Я. Невинна/ Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. Випуск 21. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2012. С. 140-148.
3. Невинна Г.Я. Вплив внутрішньополітичний процесів на зовнішню політику країни на прикладі Фінляндії у 1930-хх роках / Г.Я. Невинна / Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 26. Рівне: РДГУ, 2015. С. 136-138.
4. Німецько-фінські відносини 1933-1939 рр.: Історіографічний зріз / Г. Я Невинна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 27. Рівне: РДГУ, 2016. С. 136-138.
5. Невинна Г.Я., Опанасюк Т.А. Місце та роль Фінляндії у Балтійському регіоні (1933-1939): геополітичний зріз / Г.Я. Невинна, Т.А. Опанасюк // Молодий вчений. Вип. № 4(44). Херсон, 2017.
6. Опанасюк Т.А. Невинна Г.Я. Інститут політичної опозиції в системі владних відносин / Т.А. Опанасюк, Г.Я. Невинна // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. Вип. 126 (№11) Київ, 2017. С. 435-438.
7. Невинна Г.Я., Опанасюк Т.А. Особливості трансформації політичної системи Росії (2000-2004 рр.) / Г.Я. Невинна, Т.А. Опанасюк // Молодий вчений. Вип. № 1(53). Херсон, 2018.
8. Невинна Г. Я. Німецько-фінські відносини в європейських інтеграційних процесах (1933–1939 рр.) / Г.Я. Невинна // Етнічна історія народів Європи. Вип 55. Київ, 2018.
9. Невинна Г.Я. «Політологія»: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни / Укладач Невинна Г.Я. Рівне. РВВ РДГУ, 2019. 60 с.
10. Невинна Г.Я. «Теорія та історія демократії»: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни / Укладач Невинна Г.Я. Рівне, РВВ РДГУ, 2019. 48 с.
11. Невинна Г.Я. «Соціальна політика»: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни / Укладач Невинна Г.Я.– Рівне, РВВ РДГУ, 2019. 48 с.
12. Невинна Г. Я. Німецько-фінські відносини в 1933–1939 рр.: монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. 160 с.

Інші види діяльності

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області 2019/2020 навчального року.

Постельжук Олександр Петрович

Посада: доцент кафедри політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політичних наук

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Котляревського 18/50
Телефон: (068) 307–00–09
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Політологія, Національна безпека, державне управління.

Дисертація: «Діяльність українських угодовських партій та організацій в Західній Україні (1919–1939 рр.)», (2010 р.).

Викладацька робота

Дисципліни: «Політологія»; «Політика та економіка»; «Прикладна політологія»; «Актуальні проблеми міжнародної політики»; «Історія та теорія політичних партій»; «Інститут глави держави»; «Актуальні проблеми сучасної політичної науки».

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Постельжук О. Проблема українсько-польського компромісу в рецепції газети «Народний Вісник» / Олександр Постельжук // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7. – Рівне, 2006. – С. 171–176.
2. Постельжук О. Українські угодовські партії у виборах до національних зборів Польщі 1922 року / Олександр Постельжук // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 9. – Рівне, 2006. – С. 43–48.
3. Постельжук О. Мовне питання в діяльності українських конформістських політичних сил Західної України (1918–1939 рр.) / Олександр Постельжук // Наукові записки. Історичні науки. Вип. 8. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2007. – С. 246–254.
4. Постельжук О. П. Західноукраїнське угодовство 1919–1939 рр.: причини виникнення та ідеологія / Олександр Петрович Постельжук // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Вип. 2 (52). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 6–10.
5. Постельжук О. Причини поразки угодовського руху в Другій Речі Посполитій / Олександр Постельжук // Історико-політичні проблеми сучасного світу : Зб. наук. статей. Т. 15–16. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 185–189.
6. Постельжук О. П. Українські конформістські сили в умовах зростання авторитаризму в Польщі (1935–1939 рр.) / Олександр Петрович Постельжук // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВДУ імені Лесі Українки. Вип. 13. – Луцьк, 2007. – С. 100–106.
7. Постельжук О. Соціальна база українських угодовських партій Західної України (1918–1939 рр.) / Олександр Постельжук // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 16: На пошану доктора історичних наук, професора Станіслава Владиславовича Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці / Відп. ред. В. А. Смолій: В 2 ч. – Ч. 2. – К. : Інститут історії України НАН України, 2007. – С. 261–268.
8. Постельжук О. П. Концепт угодовства у працях сучасників міжвоєнної доби / Олександр Петрович Постельжук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 22. – Рівне : РДГУ, 2011. – С. 278–281.
9. Постельжук О. П. Українська історіографія діяльності західноукраїнських угодовських партій та організацій міжвоєнної Польщі / Олександр Петрович Постельжук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2012. – Випуск 23. – С. 577–594.
10. Постельжук О. П. Західноукраїнське угодовське партійно-політичне представництво міжвоєнного періоду: джерельна база дослідження / Олександр Петрович Постельжук // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія Історичні та політичні науки РІС КСУ. – Вип. 14. – Рівне, 2012. – С. 209–213. – Серія політологія.
11. Кондратюк М. М., Постельжук О. П. Етнічна толерантність як один із критеріїв інтеграції України в європейський політичний простір / Марія Миколаївна Кондратюк, Олександр Петрович Постельжук // Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск № 8. – Рівне, РДГУ, 2012. – С. 244–252.
12. Постельжук О. П., Кондратюк М. М. Релігійна толерантність як засіб запобігання конфесійних протистоянь в Україні / Олександр Петрович Постельжук, Марія Миколаївна Кондратюк // Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск № 9. – Рівне, РДГУ, 2012. – С. 217–225.
13. Постельжук О. П. Український угодовський рух на шпальтах періодичної преси в ІІ Речі Посполитій / Олександр Петрович Постельжук // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Вип. 15. – Рівне, 2013. – С. 142–146.
14. Постельжук О. П. Екстремізм УВО та ОУН як метод боротьби з українським опортунізмом в ІІ Речі Посполитій / Олександр Петрович Постельжук // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 19. – Рівне, 2014. – C. 151–155.
15. Постельжук О. П. Голодомор у системі координат політики пам’яті України часів президентства В. Ющенка / Олександр Петрович Постельжук // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2014. – Випуск № 12. – С. 186–193.
16. Якимчук А. Ю., Кардаш О. Л., Постельжук О. П., Якимчук О. Ф. Оцінка показників соціальної безпеки України у контексті національної безпеки держави задля досягнення цілей сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. 2020. № 13–14. С. 75–80. Index Copernicus (IC); – SIS; – Google Scholar.
17. Якимчук А. Ю., Кардаш О. Л., Постельжук О. П., Якимчук О. Ф. Державне управління фінансуванням закладів вищої освіти України у контексті забезпечення якості освіти і досягнення безпекових показників // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. 2020. № 9. С. 25–32. Index Copernicus (IC); – SIS; – Google Scholar.
18. Irina Sidanich, Anna Zaplatynska, Oleksandr Postel’zhuk, Larysa Harashchenko and Bogdan Opalchuk. Evaluating the Effectiveness of Forming Enterprises Competitive Advantages. Proceedings of 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 4−5 November 2020 Granada, Spain. Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic. Editor Khalid S. Soliman. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-5-7, Published in the USA). Copyright 2020. P. 9138–9142. Indexed in SCIMAGO, SCOPUS, Web of Science.
19. Постельжук О. П. Релігійний аспект українсько-польських взаємин: позиціонування конформістських партій Західної України 1918–1939 рр. / Олександр Петрович Постельжук // Збірник матеріалів Першої науково-практичної міжвузівської конференції «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми». – Рівне : РДГУ, 2007. – С. 144–147.
20. Постельжук О. П. Угодовські тенденції в діяльності Українського національно-демократичного об’єднання / Олександр Петрович Постельжук // Материали за 3-а международна научна практичная конференция, «Наука и образование без граница». Т. 12. История. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2007. – С. 8–9.
21. Гон М. М., Постельжук О. П. Польсько-українська унія: модель індивідуального угодовства / Максим Мойсейович Гон, Олександр Петрович Постельжук // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність / Гол. ред. М. Ю. Костриця. – У 2-х т. – Т. І. – Житомир : М. Косенко, 2007. : іл. – (Науковий збірник «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 35). – С. 112–116.
22. Постельжук О. Поразка чи інтеграція: функціонування українських угодовських партій у Другій Речі Посполитій у 1923–1926 рр. / Олександр Постельжук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне майбутнє» (16–17 квітня 2008 р.). У 2-х т. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 22–23.
23. Постельжук О. П. Еволюція стратегій українських угодовських партій у Польщі (1935–1939 рр.) / Олександр Петрович Постельжук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. Ч. ІІІ. – Рівне, 2008. – С. 458–461
24. Постельжук О. П. Польсько-руська організація «Згода»: чергова спроба міжнаціонального компромісу / Олександр Петрович Постельжук // Матеріали І регіональної міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання». – Київ-Дубно, 2010. – Вип. І. – С. 235–236.
25. Постельжук О. П. Українські угодовські партії та організації Західної України (1919–1939 рр.) у призмі радянської науки / Олександр Петрович Постельжук // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieka – 2011» (07–15 maja 2011 roku). Volume 11. Prawo. Historia. : Przemyśl. Nauka i studia, 2011. – S. 65–70.
26. Постельжук О. П. Партії та організації українських опортуністів міжвоєнної Польщі у фокусі сучасної зарубіжної історіографії / Олександр Петрович Постельжук // Матеріали за VII Международна научна практична конференція, «Новини на научния прогрес», – 2011, (17–25 август 2011 г.). Том 4. Закон. История. Философия. Политика. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 57–63.
27. Постельжук О. П., Кодрацька М. В. Економічна підтримка як засіб легітимізації російської військово-політичної присутності в Абхазії та Південній Осетії / Олександр Петрович Постельжук, Мар’яна Віталіївна Кодрацька // Матеріали ІІІ звітної науково-практичної конференції „Наукові дослідження молоді”. – Рівне-Дубно : видавництво ТзОВ «Ассоль», 2011. – С. 189–194.
28. Постельжук О. П., Кондратюк М. М. Релігійно-конфесійні протистояння в Україні (1989–2010 рр.): інституційний аспект / Олександр Петрович Постельжук, Марія Миколаївна Кондратюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» (20–21 квітня 2011 р.). – Буча, 2011. – С. 78–82.
29. Постельжук О. П. Позиціонування українських угодовських сил Західної України у час визначення міжнародно-правового статусу Східної Галичини / Олександр Петрович Постельжук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (17–18 травня 2011 р.). Частина 2. Природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та економічний напрями. – Рівне : РВВ РДГУ, 2011. – С. 81–82.
30. Постельжук О. П. Національна політика Ю. Пілсудського як каталізатор інституціоналізації українського угодовського руху / Олександр Петрович Постельжук // Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вип. V: у 7-ти част. / Редкол.: чл.-кор. НАНУ, проф. В. Ф. Колесник (голова), доц. О. Ю. Комаренко (заст. голови), І. В. Семестін (відп. редактор) та ін. – Ч. 2. – К., 2012. – С. 22–23.
31. Постельжук О. П. Поляколоялізм як стратегія інтеграції: функціонування Українського народного союзу в ІІ Речі Посполитій / Олександр Петрович Постельжук // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. Частина 2. Природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та економічний напрями. – Рівне : РВВ РДГУ. – 2012. – С. 83–85.
32. Постельжук О., Кондратюк М. Вербальна толерантність і самоцензура у соціальних мережах як фактори утвердження демократичних цінностей і громадянського суспільства в Україні / Олександр Постельжук, Марія Кондратюк // Наукові дослідження молоді. Матеріали ІV Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – Київ-Дубно : ТзОВ «Ассоль», Університет «Україна», 2012. – С. 297–301.
33. Постельжук О. Західноукраїнський міжвоєнний конформізм в оцінці української націоналістичної преси в США / Олександр Постельжук // Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 9–10 листопада 2012 р.) : Збірник наукових праць. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 359–361.
34. Постельжук О. Союз Народних Рад у вирі угодовської політики в ІІ Речі Посполитій / Олександр Постельжук // Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: минуле і сучасність : Зб. матер. Другої Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 95-річчю обрання Павла Скоропадського гетьманом Української Держави (1 березня 2013 р., м. Глухів) / редкол.: О. І. Курок (гол.), В. П. Зінченко (заст. гол.), Я. М. Гирич (від. ред.). – Глухів ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М. – С. 126–128.
35. Постельжук О. П. Конституційна реформа в Україні як фактор політичної відповідальності / Олександр Петрович Постельжук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання: матеріали ІІ регіональної міжвузівської нак.-практ. конф., вип. ІІ, м. Дубно, 28 березня 2013 р. / редкол. В. М. Бебик та ін. – К. : Університет «Україна», 2013. – С. 177–179.
36. Булига І., Постельжук О. Конфесійна панорама сучасної Дубенщини: філософсько-релігієзнавчий аспект / Ірина Булига, Олександр Постельжук // Сакральна Спадщина Дубенщини. Матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1025-річчю хрещення Київської Русі та 521-й річниці Дубенського замку. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2013. – С. 3–9.
37. Постельжук О. П. Декомунізація як засіб реанімації національної свідомості та патріотизму / Олександр Петрович Постельжук // Матеріали Х Львівського соціологічного форуму «Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості»: Збірник тез. – Львів, 2016. – С. 128.
38. Гон М., Постельжук О. Діяльність УПЦ МП в Україні у час військової агресії Російської Федерації / Максим Гон, Олександр Постельжук // Андріївський вісник: історико-богословський щорічний журнал рівненської Духовної семінарії української православної Церкви Київського Патріархату / Ред. кол.: кандидат богословських наук, ректор РДС прот. Віталій Лотоцький (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне, 2017. – № 6. – С. 175–177.
39. Кириленко О. Н., Постельжук А. П. Политика устойчивого развития ООН: перспективы развития глоба-локальной демократии / Олеся Николаивна Кириленко, Александр Петрович Постельжук // Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі : зб. Матеріалів ХХХІ Харків. політол. Читань (м. Харків, 25 трав. 2018 р.). – Харків : Право, 2018.– С. 20–23.
40. Кириленко О. М., Постельжук О. П., Дячук О. А. Глобальний фестиваль ООН зі сталого розвитку глобалокальної демократії // Матеріали XV Міжнародної науково-практична конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: модернізація суспільства та соціальні технології». (м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, 17–18 травня 2018 р.). К., 2018. С. 82–86.
41. Кириленко О. М., Постельжук О. П. Теорія цивілізації довкілля Ж. Дюманзед’є та розвиток шоу-політики в сучасній Україні / Олеся Миколаївна Кириленко, Олександр Петрович Постельжук // Політико-правова культура українського народу в контексті модерного державотворення : зб. Матеріалів XXXII Харків. політ. читань. (м. Харків, 12 квіт. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – С. 24–28.
42. Постельжук О. П., Валюх Л.І. Етимологія, класифікація та причини популярності націоналізму // Матеріали XIII Міжнародної науково-практична конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (26 травня 2020 р., м. Рівне). Рівне : РДГУ, 2020. С. 329–331.
43. Валюх Л. Постельжук О. Біхевіористські концепції експлікації влади // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина І): матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 25–26 травня 2020 року. Львів, Львівський науковий форум, 2020. – С. 40–41.
44. Постельжук О. П. Політика ідентичності як механізм впливу на систему державного управління у сфері національної безпеки // Пріоритетні напрямки розвитку науки та освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23 грудня 2020 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 12–14.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Бунечко С., Гон М., Постельжук О. Конкуруючі «чужі» в державі, що націоналізується: природа соціально-економічних суперечностей і конфліктів у Другій Речі Посполитій / Сергій Бунечко, Максим Гон, Олександр Постельжук. – Рівне : О. Зень, 2015. – 191 с. (30 %). Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 4 від «28» листопада 2014 року).
2. Постельжук О. Інституціоналізація та діяльність українських угодовських партій та організацій у Західній Україні в 1919–1939 рр. Монографія / Олександр Постельжук. – Рівне : О. Зень, 2016. – 256 с. (100 %). Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 4 від «28» квітня 2016 року).
3. Гон М., Постельжук О. Становлення і розвиток національних держав: єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918–1929 рр.). Монографія / Максим Гон, Олександр Постельжук. – Рівне : О. Зень, 2017. – 256 с. (50 %). Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 12 від «29» грудня 2016 року).
4. Постельжук О. Політологія. Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни (за вимогами кредитно-трансферної системи) / Укладач кан. іст. наук, доц. Постельжук О. П. – Рівне : РВВ РДГУ, 2014. – 54 с.
5. Постельжук О. Основи науково-дослідної роботи. Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни (за вимогами кредитно-трансферної системи) / Укладач кан. іст. наук, доц. Постельжук О. П. – Рівне : РВВ РДГУ, 2014. – 46 с.
6. Постельжук О. Комп’ютерні технології в політології. Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни (за вимогами кредитно-трансферної системи) / Укладач кан. іст. наук, доц. Постельжук О. П. – Рівне : РВВ РДГУ, 2014. – 54 с.
7. Постельжук О. Актуальні проблеми сучасної політичної науки. Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни (за вимогами кредитно-трансферної системи) / Укладач кан. іст. наук, доц. Постельжук О. П. – Рівне : РВВ РДГУ, 2014. – 62 с.
8. Постельжук О. Актуальні проблеми міжнародної політики. Навчально-методичний посібник. Видання ІІ. Доповнене (за вимогами кредитно-трансферної системи) / Укладач кан. іст. наук, доц. Постельжук О. П. – Рівне : РВВ РДГУ, 2019. – 66 с.
9. Постельжук О. Актуальні проблеми сучасної політичної науки. Навчально-методичний посібник. Видання ІІ. Доповнене (за вимогами кредитно-трансферної системи) / Укладач кан. іст. наук, доц. Постельжук О. П. – Рівне : РВВ РДГУ, 2019. – 43 с.
10. Постельжук О. Інститут глави держави. Навчально-методичний посібник / Укладач кан. іст. наук, доц. Постельжук О. П. – Рівне : РВВ РДГУ, 2019. – 122 с.
11. Постельжук О. Історія та теорія політичних партій. Навчально-методичний посібник / Укладач кан. іст. наук, доц. Постельжук О. П. – Рівне : РВВ РДГУ, 2019. – 170 с.
12. Постельжук О. Прикладна політологія. Навчально-методичний посібник / Укладач кан. іст. наук, доц. Постельжук О. П. – Рівне : РВВ РДГУ, 2019. – 333 с.

Інші види діяльності

1. Дійсний член Всеукраїнської асоціації політичних наук (ВАПН) – Диплом дійсного члена Всеукраїнської асоціації політичних наук, від 17 червня 2020 р., протокол № 2 (ідентифікаційний код 34424571).
2. Співзасновник ГО «Сталий розвиток – майбутнє» та є членом її управлінської Ради. (за реєстр. 18.04.2019 рр. Ідент. код. юридич. особи 42959608).
3. Протягом 2012–2020 рр. – Голова (та один із членів) журі секції – «Всесвітня історія» II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Рівненської Малої академії наук України в Рівненській області (Накази Управління освіти і науки РОДА № 814 від 11.12.2012 р.; № 259 від 24.03.2013 р.; № 472 від .05.10.2015 р.; № 596 від 01.12.2016 р.; № 46 від 24.02.2017 р.; № 35 від 31.01.2018 р.; № 18 від 31.01.2019 р.; № 18 від 31.01. 2020. р.)).

Хаврук Ігор Анатолійович

Посада: доцент кафедри політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політичних наук

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Контакти

Адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Дермань-2, вул. Шкільна 29-А
Телефон: +38-067-267-03-41
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Дослідження політичних систем та інститутів, інститути прямої демократії та конституційного правосуддя, порівняльний аналіз політичних систем та інститутів України, Білорусі та Росії.

Дисертація: «Референдуми в перехідних демократіях (на прикладі України, Білорусі та Росії)» (2006 р.).

Викладацька робота

Дисципліни: Історія політичної думки, Політичний дискурс, Конституційне право зарубіжних країн, Політика і права людини, Політологічна теорія держави, Політичний аналіз, Методологія і методи наукових досліджень.

Методичні вказівки до виконання бакалаврських робіт з галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напряму 6.030104 «Політологія» всіх форм навчання / Уклад.: І.А. Хаврук. – Рівне: РДГУ, 2017 р. – 48 с.
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія всіх форм навчання / Уклад.: І.А. Хаврук. – Рівне: РДГУ, 2017 р. – 48 с.
Політичний аналіз. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів V курсу всіх форм навчання ОКР «магістр» спеціальності 052 Політологія / Уклад.: І.А. Хаврук. – Рівне: РДГУ, 2017 р. – 44 с.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Хаврук І. А. Конституційні процеси в Російській Федерації: референдум 25 квітня 1993 року та роль Конституційного Суду РФ / І. А. Хаврук // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2013. Вип. 11. – С. 151-159.
2. Хаврук І. А. Конституційні процеси в Російській Федерації: референдум 12 грудня 1993 року / І. А. Хаврук // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 16. – Рівне: 2013. – С. 217-220.
3. Хаврук І. А. Конституційний процес в Республіки Білорусь: роль референдуму в прийнятті конституції / І. А. Хаврук // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 19. – Рівне: 2014. – С. 155-158.
4. Хаврук І.А. Плебісцит / Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – C. 467-468.
5. Хаврук І.А. Верещинський Йосип / Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – C. 121-122.
6. Хаврук І. Плебісцит // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – C. 210.
7. Хаврук І. Референдум // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – C. 248.
8. Хаврук І. Референдум плебісцитарний // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – C. 248.
9. Хаврук І.А. Особливості первинної інституалізації конституційного правосуддя. Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 25-26 травня 2020 року. Львів: Львівський науковий форум, 2020. С. 44-46.
10. Реабілітовані історією. Рівненська область / редкол. тому (співгол. М.П. Кривко, співгол. О.В. Губанов, відп. секр. А.А. Жив’юк та ін.); упоряд. О.А.Білоконь, Р.П.Давидюк, А.А.Жив’юк (кер.), С.Г.Кравчук, І.М.Марчук, І.А.Хаврук. – Кн. 3. – Рівне : ПП ДМ, 2013. – 620 с.
11. Реабілітовані історією. Рівненська область / редкол. тому (співгол. С. І. Павлюк, співгол. О. І. Савчук, відп. секр. А. А. Жив’юк та ін.); упоряд. О.А.Білоконь, Р.П.Давидюк, А.А.Жив’юк (кер.), С.Г.Кравчук, І.М.Марчук, І.А.Хаврук. – Кн. 4. – Рівне : ПП ДМ, 2014. – 572 с.
12. Реабілітовані історією. Рівненська область / редкол. тому (співгол. С. І. Павлюк, співгол. О. І. Савчук, відп. секр. А. А. Жив’юк та ін.); упоряд. О.А.Білоконь, Р.П.Давидюк, А.А.Жив’юк (кер.), С.Г.Кравчук, І.М.Марчук, І.А.Хаврук. – Кн. 5. – Рівне : ПП ДМ, 2014. – 604 с.
13. Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. – Кн.6 / Упоряд.: О.А.Білоконь, Р.П.Давидюк, А.А.Жив’юк (кер. кол.), С.Г.Кравчук, І.В.Марчук, І.А.Хаврук. – Рівне: ПП ДМ, 2016. – 628 с.
14. Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. – Кн.7 / упоряд. О.А.Білоконь, Р.П.Давидюк, А.А.Жив’юк (кер.), С.Г.Кравчук, І.М.Марчук, І.А.Хаврук. – Рівне: Дядлик М., 2017. – 680 с.
15. Реабілітовані історією. Рівненська область / редкол. тому (співгол. О.Ю. Данильчук, співгол. О.В. Муляренко, відп. секр. А.А. Жив’юк та ін.); упоряд. О.А. Білоконь, Р.П. Давидюк, А.А. Жив’юк (керівник), І.В. Марчук, І.А. Хаврук. – Кн. 8. – Рівне : Дятлик М., 2018. – 512 с.
16. Реабілітовані історією. Рівненська область / редкол. тому (співгол. О.Ю.Данильчук, співгол. В.С.Коваль, відп. секр. А.А.Жив’юк та ін.); упоряд.: О.А.Білоконь, Р.П.Давидюк, І.В.Марчук, І.А.Хаврук, кер. кол. упоряд. А.А.Жив’юк. – Кн.9. – Рівне: ТзОВ «Овід», 2019. – 564 с.

Інші види діяльності

Науковий редактор Науково-редакційної групи книги «Реабілітовані історією. Рівненська область».
Дійсний член Всеукраїнської асоціації політичних наук (Рішення правління ВАПН від 30 листопада 2018 року, протокол № 4).